ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมบัญชีกลาง เร่งตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่มีสิทธิได้รับมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม

วันที่ลงข่าว: 29/06/20

          นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ให้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งประเทศ จำนวน 6,781,881 ราย ในการช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่ตกหล่น หรือยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงแรงงาน โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ได้เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 34,774 ราย (ที่ลงทะเบียนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563) กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 295,242 ราย และกลุ่มคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 47,665 ราย ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 1,000 บาท โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมบัญชีกลาง จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่มีสิทธิ ตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียน หรือส่งเอกสารใดๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว และเนื่องจากขณะนี้มีการเยียวยาประชาชนในหลายกลุ่ม กรมบัญชีกลางจึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง และต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควร หากดำเนินการแล้วเสร็จและกำหนดโอนเงินจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบ โดยยืนยันว่าผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทอย่างแน่นอน

         หากประชาชนมีความสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2716 ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก