ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.สกลนคร ตั้งครัวกลางบรรเทาเดือดร้อนโควิด-19 พร้อมเผยเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางผู้มีสิทธิไม่ต้องลงทะเบียน คาดจ่ายเงินภายในมิถุนายนนี้

วันที่ลงข่าว: 22/06/20

        ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันดำเนินโครงการครัวกลาง พม. แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19

        นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สถานการณ์ COVID-19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ออกหลายมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มคือ  กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ จ่ายเงินเยียวยาให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นการเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ได้รับอยู่แล้วคือ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะจ่ายเงิน 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563 คาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งผู้มีสิทธิไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก