ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอชุมแสง

วันที่ลงข่าว: 22/06/20

        นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ นายพยงค์ ยิ้มสระ อายุ 74 ปี ผู้สูงอายุ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีนายประยูร กลิ่นหอม น้องชาย อายุ 61 ปี เป็นผู้ดูแล ความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกรายคือ เด็กหญิงรมิตา พลไชยนิต อายุ 10 ปี พิการซ้ำซ้อน (ทางการจิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญา และทางการเรียนรู้) อยู่บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีนางไสว พลไชยนิด อายุ 67 ปี ย่าเป็นผู้ดูแล มีความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เงินสงเคราะห์ครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

        การเยี่ยมเยือนครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พูดคุยแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การประสานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีกำลังใจในการพัฒนาให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก