ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะทำงานจังหวัดลำปาง กลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19

วันที่ลงข่าว: 16/06/20

         นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมร่วมคณะทำงานกลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ที่จะขอรับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบฯ โดยมีส่วนราชการที่เป็นคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งผลการประเมินโครงการเบื้องต้น เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดลำปาง

        การประชุมครั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญในการพิจารณาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่ได้รับการประเมินโครงการเบื้องต้น ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แจ้งผลโครงการเบื้องต้นภายใต้ แผนงาน 3.2 โดยในส่วนจังหวัดลำปาง มีจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม 52,556,360 บาท ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจังหวัดลำปาง งบประมาณ 15 ล้านบาทเศษ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง หน่วยดำเนินการหลัก) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขันทางการตลาด (OTOP NEW TREND) งบประมาณ 21 ล้านบาทเศษ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง หน่วยดำเนินการ) โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ SME New Normal : e-Trading งบประมาณ 5 ล้านบาท (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง หน่วยดำเนินการ) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมเพื่อการตลาดออนไลน์ งบประมาณ 5 ล้านบาท (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง หน่วยดำเนินการ) โครงการส่งเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูงงบประมาณ 6 แสนบาท (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง หน่วยดำเนินการ) โครงการพัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์ของเครือข่ายชมรมผู้พิการจังหวัดลำปาง งบประมาณ 4 แสนบาทเศษ (พมจ.ลำปาง หน่วยดำเนินการ) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งห้วยล่าคา บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน งบประมาณ 1 ล้านบาทเศษ (ปภ.จังหวัดลำปาง หน่วยดำเนินการ) และโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งบประมาณ 3 ล้านบาท (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง หน่วยดำเนินการ) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดต้องจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (แบบฟอร์ม 1-2) พร้อมบัญชีสรุปโครงการและแบบฟอร์มกาประเมินความเสี่ยงของ ปปท. เสนอขอความเห็นชอบจาก กบจ.ลำปาง และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ พร้อมทั้งในที่ประชุมได้มีหารือถึงแนวทางการทบทวนและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก