ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กทม.ห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

วันที่ลงข่าว: 08/06/20

           นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก โดยที่ผ่านมาสำนักพัฒนาสังคม ได้ประสานการดำเนินงานกับสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อเข้าเยี่ยมพบผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารกล่องสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น รวมทั้งให้การช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ 2557 อาทิ การช่วยเหลือทุนฝึกอาชีพ ทุนประกอบอาชีพ  มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับรักษาพยาบาลของสมาชิกในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่เจ็บป่วย เป็นต้น รวมทั้งได้แจกกล้าผักและชุดปลูกผัก DIY พืชผักสวนครัว เพื่อให้ปลูกกินเองในครัวเรือนหรือปลูกขายเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนในอนาคต 

          นอกจากนี้ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิอิสระชน  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และเครือข่ายทุกระดับ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาทางสังคม และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในชีวิต โดยให้คำปรึกษาแนะนำ ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบการเข้าถึงอาหาร 3 มื้อโดยแนะนำจุดบริจาคอาหารสำหรับคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ทราบถึงบริการด้านที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาโรค  ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดเตรียมไว้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีผู้ที่สมัครใจเข้ารับบริการ  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโรค การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับผู้เข้าพักอาศัย  หากคนไร้ที่พึ่งดังกล่าวยังไม่พร้อมเข้ารับบริการ จะแนะนำให้ติดต่อสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ซึ่งสามารถติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย

ที่มาของข่าว https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/194907
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก