ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน ยกระดับการให้บริการประชาชน ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC

วันที่ลงข่าว: 08/06/20

        ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน (หน่วยที่ 9) คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC คณะที่ 5 นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พร้อมด้วย พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลในภาพรวม รวมถึงการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาปรับใช้ การพัฒนานวัตกรรมในงานบริการ ซึ่งทุกกระบวนการเน้นอำนวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 

        จากนั้น ลงพื้นที่ ทำการตรวจประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชน ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ซึ่งพบว่าทางหน่วยงานมีความพร้อมในงานบริการหลายๆ ด้านตามมาตรฐานกำหนด ทั้งงานบริการอาคารสถานที่ การจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ และประชาชนผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม การบริการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การให้บริการทางเทคโนโลยีสื่ออินเทอร์เน็ต การให้คำปรึกษาปัญหา การรับเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้อง การนำเทคโนโลยี และระบบแอปพลิเคชันอันทันสมัยมาใช้บริการ เป็นต้น 

        นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินเพื่อจะรับรองมาตรฐานงานด้านการบริการประชาชนให้แก่หน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่ได้มีการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยทางหน่วยงานผู้ให้บริการ มีความต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานงานบริการให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการขับเคลื่อนกลไกการทำงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ได้เกิดการตื่นตัวในการที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีคุณภาพและดียิ่งขึ้น 

        สำหรับในส่วนของจังหวัดลำพูน ในปี 2563 มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน (หน่วยที่ 9) สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาลำพูน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านโฮ่ง (หน่วยที่ 10) สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง(หน่วยที่ 11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านธิ (หน่วยที่ 12) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทา (หน่วยที่ 13) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน (หน่วยที่ 14) 

        ผลการประเมินครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะทำการสรุปและนำผลการตรวจประเมิน เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เพื่อจะทำการพิจารณามอบโล่และตราสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติให้แก่ศูนย์ราชการสะดวก ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองตามมาตรฐาน ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก