ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.ยะลา เผย เตรียมช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจาก COVID-19 หลังรัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ให้รายละ 2,000 บาท

วันที่ลงข่าว: 01/06/20

            นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือ ด้านอาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แก่ผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวไม่ใช่เป็นเงินเยียวยา แต่เป็นเงินเพื่อสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่กำลัง เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหากับการระบาดของ COVID-19

            พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา กล่าวด้วยว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รายละไม่เกิน 2,000 บาท หรือเครื่องอุปโภคบริโภค จะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อาทิ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง หรือประชาชนทั่วไปที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาในสังคม โดยนักสังคมสงเคราะห์ที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ หากพบว่ามีความเดือดร้อนจริงก็จะดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน ตามขั้นตอนและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลา ที่กำลังประสบปัญหาทางสังคม หรือได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดยะลา หรือ แจ้งมายัง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก