ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.จ.สุรินทร์ มอบหน้ากากผ้าให้ สนง.สสจ.สุรินทร์ 55,000 ชิ้น แจกทุกหมู่บ้าน

วันที่ลงข่าว: 01/06/20

           นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมกับบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (สสจ.สร.) เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และมอบหน้ากากทางเลือก (หน้ากากผ้า) ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 55,000 ชิ้น เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อป้องกันตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 2,116 หมู่บ้านๆ ละ 13 ครอบครัวต่อ 2 ชิ้น รวม 26 ชิ้นต่อหมู่บ้าน

          ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยจัดทำหน้ากากผ้าแล้วนำส่งให้ทุกจังหวัดแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ที่ฐานะยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น หมู่บ้านละ 13 ครอบครัวๆ ละ 2 ชิ้น (หมู่บ้านละ 26 ชิ้น) ในการนี้จังหวัดสุรินทร์ได้รับการสนับสนุนหน้ากากผ้าจำนวน 55,000 ชิ้น เนื่องจากกระทรวง พม. ไม่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ/ตำบล จึงบูรณาการภารกิจด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ร่วมกับ สสจ.สร. ซึ่งฐานข้อมูลและบุคคลากรในระดับพื้นที่ดำเนินการมอบหน้ากากผ้าให้กลุ่มเป้าหมายระดับหมู่บ้านตามแนวทางที่กระทรวงกำหนด

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก