ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.หนองคาย เปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ลงข่าว: 01/06/20

         นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 4 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย นำโดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดขึ้น มีนายยุคล กาญจนศิริพงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่, นางสมัย ชนาราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง, นายนิรันดร์ ถาละคร สาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่, พ.ต.อ.จักรทิพย์ กูลพฤกษี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฝ้าไร่, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม “Bike ปั่นอุ่นไอรัก” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีดำริเพื่อสนองพระราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญ ด้วยการจัดกิจกรรม “โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เป็นการสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การเยี่ยมศาสนสถานทางศาสนา

         สำหรับการจัดกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัดๆ ละ 5 พื้นที่ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 โดยได้จัดเตรียมสิ่งของเพื่อนำไปมอบปันน้ำใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 10 ราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก