ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563

วันที่ลงข่าว: 01/06/20

          ศ. นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีโรคประจำตัว และผู้ที่เข้าข่ายโรคอ้วน ที่น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สามารถติดต่อห้องวัคซีนได้โดยตรง

          ส่วนหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ถึง 2 ปี และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะโรคที่กำหนด อาทิ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย โรคเบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) ต้องมีการพบแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน

          ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการฉีดวัคซีน สามารถนำบัตรประจำประชาชนมาแสดง ติดต่อขอฉีดวัคซีนที่ ห้องฉีดวัคซีน หน้าห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เวลา 08.30-15.00 น. จนกว่าวัคซีนจะหมด หรือสามารถขอรับบริการได้ที่ สถานบริการสาธารณสุข และสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้านท่าน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก