ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมการจัดหางาน หารือผู้แทน ILO พัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย

วันที่ลงข่าว: 21/05/20

          นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO โดยกล่าวว่า การประชุมจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือเพื่อระบุขอบเขตความร่วมมือที่มีศักยภาพร่วมกันด้านการจ้างงานเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) ระหว่างรัฐบาลไทยและ ILO ในปี 2563 รวมถึงส่งเสริมโอกาสการจ้างงาน การพัฒนาทักษะ ความสามารถในการจ้างงานและการแนะแนวอาชีพ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนหญิงและผู้พิการหญิง ในการจ้างงานเยาวชนในประเทศไทยนั้น พบว่า ยังคงมีช่องว่างระหว่างความสามารถและความต้องการแรงงานที่ไม่ตรงกัน และอัตราการว่างงานของเยาวชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2553 แต่ภาพรวมของอัตราการว่างงานทั้งหมดก็ยังคงต่ำ ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 เยาวชนหญิงมีแนวโน้มจะว่างงานมากกว่าเยาวชนชาย สัดส่วนขนาดใหญ่ของแรงงานเยาวชนเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมและการบริการด้านการตลาด

         อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากอุปสงค์ทั่วโลกและการหยุดชะงักด้านอุปทานที่มีผลมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในประเทศไทย ส่งผลให้เยาวชนมีความเสี่ยงในเรื่องความต้องการทางด้านตลาดแรงงานในประเทศไทย และเยาวชนจำนวนมากทำงานอยู่ในภาคส่วนที่มีความเสี่ยง เช่น ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก และธุรกิจประกอบการโรงแรมและบริการด้านอาหาร จากแนวโน้มเหล่านี้ จึงควรพิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาทักษะความสามารถและโอกาสการจ้างงานที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลสำหรับเยาวชนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับแรงงานเยาวชนที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก