ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 21/05/20

          วันที่ 20 พ.ค. 63 ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563 โดยการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 264,560 บาท การพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 96,650 บาท พิจารณาปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 14 หลัง เป็นเงิน 280,000 บาท และร่วมพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ จำนวน 39 ราย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเรื่องความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

          ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ พก. (ณ วันที่ 6 มกราคม 2562) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอนโยบายและจัดทำแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งดำเนินการด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคแก่คนพิการ การตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ การให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นได้ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ระบุว่า มีจำนวนคนพิการทั่วประเทศจำนวนกว่า 2 ล้านคน เป็นคนพิการในพื้นที่ภาคใต้ ประมาณ 181,317 คน และในจำนวนนี้เป็นคนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 49,784 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก