ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสตูล เผยแพร่สารประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ. 2563

วันที่ลงข่าว: 21/05/20

          วันที่ 19 พ.ค.63  นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดให้วันที่ 30 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย จังหวัดสตูล โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด จึงขอเผยแพร่สารของ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้ทราบ โดยมีใจความดังนี้ เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัยจากการซื้อสินค้าหรือบริการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ความระมัดระวังในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและเกิดผลดีต่อประเทศชาติ ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคมความเป็นอยู่ เทคโนโลยีและการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้บริโภคในหลายๆ ด้าน มีการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า และบริการ ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องคุณภาพสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเทคนิคการตลาดและความหลากหลายของกลวิธีการค้าออนไลน์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการบางรายกลับนำนวัตกรรมเหล่านี้ไปสร้างเงื่อนไขหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

        สำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภค หรือ สคบ.เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค เป้าหมายหลักคือสร้างสังคมการบริโภคให้มีความสุข ให้มีความยุติธรรม พัฒนาการบริโภคให้เกิดความเป็นธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลให้มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องเป็นธรรมและอำนวยความสะดวกในกรณีผู้บริโภคใช้สิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาชดเชยความเสียหาย รวมทั้งสร้างการรับรู้และความตระหนักในสิทธิผู้บริโภคตลอดจนระยะเวลาที่ผ่านมาสคบ.ได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน การบังคับใช้กฎหมาย การนำเทคโนโลยีและนวันตกรรมมาปรับปรุง พัฒนาช่องทางการสื่อสารและการให้บริการ การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค การสนับสนุนความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผู้บริโภคจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการศึกษา ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างดีจากประชาชน โรงเรียน สถานศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ และกระจายไปสู่องค์กรภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน 

        เพื่อให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร องค์ความรู้รวมถึงการรับทราบปัญหาด้านสิทธิผู้บริโภค เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหา กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในช่วงเวลานี้ที่พวกเราทุกคนกำลังตกอยู่ในสภาวะของปัญหาที่เป็นมหัตภัยของโลก การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากกรณีนี้อีกหลายประเด็น รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้สถานการณ์สงบโดยเร็ว

         ในโอกาส วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2563 ขอให้ผู้บริโภคทุกท่านระมัดระวังตัวในการใช้สินค้าหรือบริการ รับฟังข่าวสารความรู้ที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐ ตระหนักและตื่นตัวในสิทธิของตน และร่วมกันแสดงพลังผู้บริโภคที่เข้มแข็ง ในขณะดียวกันขอให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่ยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก