ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ที่ประชุม ครม.รับทราบ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 5

วันที่ลงข่าว: 13/05/20

          นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการความร่วมมือความมั่นคง ความเชื่อมโยง การค้า การลงทุน ทรัพยากรน้ำ ความร่วมมือด้านการเกษตร ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการประสานงาน และการสนับสนุนระบบพหุภาคี อาทิ โครงการหลายประเทศหลายนิคมอุตสาหกรรม ความร่วมมือด้านการผลิตอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ

มากไปกว่านั้น 

          คณะรัฐมนตรี ยังได้รับทราบข้อเสนอของจีนในการดำเนินความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างในอนาคต 7 ประเด็น คือ การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างระเบียงทางการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่กับระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อส่งเสริมการค้ามณฑลทางภาคกลางและตะวันตกของจีนกับประเทศลุ่มน้ำโขงและอาเซียน โดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและการค้าข้ามพรมแดน /ด้านทรัพยากรน้ำ จีนพร้อมจะพิจารณาการแบ่งปันข้อมูลด้านน้ำตลอดทั้งปีแก่ประเทศสมาชิก /ด้านสาธารณสุข จีนเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกในการรับมือกับโรคระบาดร่วมกันในอนาคต /ด้านการเกษตร จีนพร้อมนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศลุ่มน้ำโขงมากขึ้น และส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรแม่โขง-ล้านช้าง ระยะ 3 ปี (ค.ศ.2020-2022)

          การส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเน้นการดำเนินโครงการด้านการศึกษาสตรีและเยาวชนและการขจัดความยากจนภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง /การส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติโรคระบาด การค้ามนุษย์ การลักลอบค้ายาเสพติด และการสนับสนุนให้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันกับกรอบความร่วมมืออื่นๆ ในอนุภูมิภาค เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา -แม่โขง รวมทั้งการร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอื่นๆ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ จีนได้อนุมัติโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง สำหรับปี ค.ศ. 2020 จำนวน 152 โครงการ โดยไทยได้รับอนุมัติจำนวน 10 โครงการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก