ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-18 เดินทางมาลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ และขอรับอาหารกล่อง ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

วันที่ลงข่าว: 13/05/20

        วันที่ 12 พ.ค.63  ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่างเดินทางมาลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ และลงทะเบียนขอรับอาหารกล่อง ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือกรณีมอบถุงยังชีพ แก่ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ (12 พ.ค.63) -วันที่ 15 พ.ค.63 และเปิดรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือกรณีมอบอาหารกล่องแก่คนเร่ร่อน หรือคนตกงาน ผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก เป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ความสนใจ และเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

        สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7420-0142

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก