ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐบาล เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อนุมัติงบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารในอาเซียนในปี 2570

วันที่ลงข่าว: 01/05/20

         นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารแห่งอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” 

        ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวจะใช้งบประมาณ ประจำปี 2563 - 2566 ภายใต้งบบูรณาการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 6,671 ล้านบาท และการสนับสนุนจากภาคเอกชน 2,224 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแห่งชาติเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

        ซึ่งหากดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ประเทศไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของอาเซียนในปี 2570 และเป็น 1 ใน 10 ของประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก  

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก