ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับด้านการส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม อันดับที่ 1 ของภูมิภาคอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 26/04/20

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับด้านการส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม อันดับที่ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และอันดับที่ 49 ของโลก จากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Time Higher Education จากประเทศอังกฤษ

            ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับด้านการส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม SDG 3: GOOD HEALTH AND WELL-BEING ในอันดับที่ 49 ของโลก เป็นอันดับ 12 ของเอเชีย อันดับที่ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย 766 แห่งทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำคะแนนรวมได้ 61.8 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 301 - 400 ของโลก ซึ่ง 3 อันดับแรกที่ได้คะแนนดีที่สุด ประกอบด้วย SDG 3 : การส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม GOOD HEALTH AND WELL-BEING อันดับที่ 49 ของโลก SDG 11 : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES อันดับที่ 101-200 SDG 9 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE อันดับ 201-300

            ทั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน 

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก