ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.เปิดศูนย์บริการกลุ่มคนไร้บ้าน ไร้ที่พึ่ง รายใหม่ ลดความเสี่ยงโควิด-19

วันที่ลงข่าว: 05/04/20

          นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ นับเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมที่มีความเสี่ยงสูงในการดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งกระทรวงฯ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจหลักในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ โดยได้เปิดศูนย์บริการสำหรับกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ที่เข้ารับบริการรายใหม่ เพื่อไม่ให้ไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการรายเดิม

          ศูนย์บริการดังกล่าวนับเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค โดยให้บริการด้านปัจจัยสี่ และที่พักกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน พร้อมทั้งการจัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับแผนรองรับด้านสถานที่ในภาวะวิกฤต กรณีที่สถานที่คัดกรองในการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคไม่เพียงพอต่อการรองรับ มีการจัดสถานที่ เจ้าหน้าที่ และบริการต่างๆ เป็นสถานที่รองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 2468661 และ 02 2452700 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

          นอกจากนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ยังได้ลงพื้นที่ให้ข้อมูล ความรู้ และวิธีปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งจัดกิจกรรม "Give Masks Get More" (หน้ากากอนามัยจากใจเพื่อน) ซึ่งตัดเย็บโดยเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่งมอบผ่านองค์กรภาคีเครือข่ายด้านคนไร้บ้าน นำไปแจกจ่ายให้กับคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เพื่อให้มีหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สามารถนำไปซัก แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกได้ และยังได้วางมาตรการเผชิญและรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยคำนึงถึงหลักการปฏิบัติ การจัดเตรียมสถานที่ ทีมงาน การป้องกันเฝ้าระวัง และคำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการ

          สำหรับการเยียวยาภายหลังภาวะวิกฤตแก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้กำหนดแผนการเยียวยาพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพและการช่วยเหลือในลักษณะทุนประกอบอาชีพตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างช่องทางและโอกาส เพื่อการระดมทรัพยากร การช่วยเหลือจากภาคีเครือข่าย ส่งมอบต่อผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน โดยได้มอบหมายให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดทั่วประเทศ บูรณาการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000034331
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก