ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แจกแล้ว “หน้ากากอนามัย” 4 กลุ่มเสี่ยง 1 ล้านชิ้นต่อวัน ลง 77 จังหวัด “คนเก็บขยะ” ได้คนละ 1 ชิ้นต่อวัน

วันที่ลงข่าว: 05/04/20

          แจกแล้ว “หน้ากากอนามัย” 4 กลุ่มเสี่ยง 1 ล้านชิ้นต่อวัน ลง 77 จังหวัด พบผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานรัฐ ปิดทำธุรกรรม ยังได้รับแจก ส่วน “ทีมเคาะบ้าน” หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ 4 คนๆ ละ 1 ชิ้นต่อวัน “พนักงานเก็บขยะ อปท.” 1 คน 1 ชิ้นต่อวัน จนท.จุดตรวจจุดละ 12 คน/ผลัด 1 คนต่อชิ้นต่อผลัด “กลุ่มเปราะบาง” จัดสรรเพิ่มให้จังหวัดแพร่ระบาดสูง ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากร 1 คนต่อ 1 ชิ้นต่อวัน

          วันที่ 2 เม.ย.2563  มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า กรมการปกครองแจ้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) 1 ล้านชิ้น ในช่วง 7 วันแรกของกระทรวงมหาดไทย สำหรับ 4 กลุ่มเสี่ยงครอบคลุมพื้นที่จังหวัด โดยจัดสรร กทม.ร้อยละ 10 และ 76 จังหวัด ร้อยละ 90 จัดสรรไปยังที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ โดยกำหนด 4 กลุ่มเสี่ยงดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วย จัดสรรให้หมู่บ้าน/ชุมชนละ 4 คน คนละ 1 ชั้นต่อวัน

          กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน จัดสรรให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 1 คน 1 ชิ้นต่อวัน เช่น สำนักงานทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานที่ดินจัหวัด/สาขา/ส่วนแยก สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานหนังสือเดินทาง โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัด อปท.

          กลุ่มที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานเก็บขยะ จัดสรรให้ตมจำนวนพนักงานเก็บขยะของ อปท.1 คน 1 ชิ้นต่อวัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจ จัดสรรให้จุดตรวจละ 12 คน/ผลัด 1 คนต่อชิ้นต่อผลัด

          กลุ่มที่ 4 กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วนที่มีโรคประจำตัว และผู้พิการ (จัดสรรตามจำนวนประชากร) จัดสรรเพิ่มให้แก่จังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดสูง ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากร 1 คน ต่อ 1 ชิ้น ต่อวัน

          แนวทางดังกล่าวเป็นไปตามที่รัฐบาลได้เปลี่ยนแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัยที่มีกำลังการผลิตจากโรงงานทั้ง 11 โรงงาน วันละ 2.3 ล้านชิ้น โดยแบ่งการบริหารจัดการโดย 2 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุขจำนวน 1.3 ล้านชิ้น ที่นำไปให้แก่สถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และกระทรวงมหาดไทย 1 ล้านชิ้น

          อย่างไรก็ตาม เป็นที่สังเกตว่าหลายหน่วยงานในภูมิภาคที่ประกาศปิดการทำธุรกรรมไปแล้วหลายแห่ง เช่น สำนักงานทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เป็นต้น ผู้ที่ยังปฏิบัติงานบริการได้รับจัดสรรให้ในหน่วยงาน 1 คน 1 ชิ้นต่อวัน

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/politics/detail/9630000033977
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก