ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดจันทบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยที่ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทย ก่อนกระจายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในชุมชนได้ใช้ในการคัดกรอง

วันที่ลงข่าว: 05/04/20

        ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการตรวจรับมอบ หน้ากากอนามัย เป็นผู้ตรวจสอบ และสักขีพยานในการรับมอบหน้ากากอนามัยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งมอบหน้ากากอนามัยที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย ในรอบนี้ จำนวน 6,000 ชิ้น เป็นหน้ากากอนามัยที่จะส่งลงพื้นที่ชุมชน หมูบ้าน ด่านตรวจ 

        คณะกรรมการได้ร่วมตรวจสอบ แกะกล่องบรรจุหน้ากากอนามัย และนับจำนวน ก่อนส่งมอบต่อไปยังอำเภอ ก่อนกระจายไปยังผู้ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางซึ่งแยกเป็น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วยจัดให้ให้หมู่บ้าน / ชุมชนละ 4 คน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในส่วนของกระทรวงมหาดไทย อาทิ สำนักงานทะเบียนอำเภอ ท้องถิ่น สำนักงานขนส่ง สำนักงานที่ดิน ประกันสังคม ศูนย์บริการสาธารณสุขหมู่บ้านสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานเก็บขยะ เจ้าหน้าปฏิบัติงานจุดตรวจ และกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้พิการ 

        บริษัท ไปรษณีย์ไทย สำนักงานจังหวัดจันทบุรี จะนำหน้ากากอนามัยที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทยมาส่งมอบให้จังหวัดจันทบุรีต่อเนื่อง วันละ 6,000 แผ่น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร และจังหวัดก็จะได้กระจายไปในพื้นที่เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติงานในชุมชนทั้ง 10 อำเภออย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก