ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มติคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครพนม 5/2563 อนุมัติการเดินทางเข้า-ออก ผู้ป่วยฉุกเฉินรุนแรง

วันที่ลงข่าว: 26/03/20

          วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2563 โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการวางมาตรการลดการนำเชื้อเข้าจังหวัดและมาตรการชะลอการระบาดภายในจังหวัดนครพนม ซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม

           คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม มีมติอนุมัติการเดินทางเข้าออกของคน (ผู้ป่วย) ที่มีภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการส่งต่อผู้ป่วย โดยผ่านทางระบบส่งต่อนครพนม-คำม่วน (Nakornphanom-Kammoun Refer) ตามระเบียบปฏิบัติ (System Procedure) เลขที่:EMS-CPG-008-00 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการประสานส่งต่อผู้ป่วยนครพนม-คำม่วน โดยผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพ 3 เท่านั้น 1) ในเวลาทำการด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน ประกอบด้วย ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีอาการรุนแรงอันตรายถึงชีวิตหรือพิการ ได้แก่ อุบัติเหตุทางสมองอย่างรุนแรง (Severe head Injury) ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute renal failure) ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (Chronic renal failure) ที่ต้องได้รับการฟอกไต (Hemodialysis) โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute ischemic heart disease) หัวใจล้มเหลว (Congestive heart failure) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และ 2) ภาวะฉุกเฉินที่มีอาการรุนแรงอันตรายถึงชีวิตหรือพิการอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 1) ให้เป็นมติของคณะกรรมการการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม หรือนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นผู้ลงนามรับรอง

            กรณีนอกเวลาทำการด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้เป็นมติของคณะกรรมการการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม หรือนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นผู้ลงนามรับรอง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ผู้ป่วยมีผู้ดูแล 1 คน โดยผู้ดูแลต้องผ่านการคัดกรอง ณ จุดผ่านแดน

            ในส่วนของวาระอื่น ๆ นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทยเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมทราบว่า เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนักในจังหวัดนครพนม มีทั้งหมด 104 เครื่อง โรงพยาบาลนครพนม 87 เครื่อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 12 เครื่อง โรงพยาบาลศรีสงคราม 5 เครื่อง รวมทั้งได้มีการจัดเตรียม Cohort ward รองรับในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 284 เตียง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก