ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะภริยาทูตจัดโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี"

วันที่ลงข่าว: 26/03/20

วันที่ 24 มี.ค.63 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบผ้าอ้อมอนามัยผู้ใหญ่ และผ้าอ้อมอนามัยเด็ก จำนวน 61 ห่อ ให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี นำไปให้เด็กพิการใช้ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

            ด้วย สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะภริยาทูต มีนโยบายในการเข้าถึงการช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการทางสมองและปัญญา เพื่อสร้างโอกาสในการพื้นฟู สมรรถภาพ ทางกายและสมองให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นการลดภาระของครอบครัวในการช่วยเหลือดูแลและเพื่อให้การดูแลห่วงใยกลุ่มบุคคลในสังคม เหล่ากาชาดจังหวัด มีพันธกิจในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพื้นที่จังหวัดที่ประสบทุกข์ภัยและมีพันธกิจในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา จึงได้ดำเนินการสำรวจความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี ซึ่งเด็กพิการทางสมองและปัญญา มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมอนามัย เดือนละประมาณ 100 ห่อ เนื่องจากไม่สามารถตั้งงบประมาณในการจัดซื้อได้ แม้ปัจจุบันจะรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธราแต่ก็ยังไม่เพียงพอ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจึงได้ทำโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง เพื่อสุขภาพนามัยที่ดี” เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยที่ดีแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญาในสถานคุ้มครอง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก