ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สธ.ชัยนาท อบรมบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองตาต้อกระจกชนิดบอดในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ลงข่าว: 17/03/20

นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองตาต้อกระจกชนิดบอดในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ประเทศไทยซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุจึงตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบปัญหาโรคตาบอดจากต้อกระจก ได้ตั้งเป้าลดอัตราความชุกของตาบอดให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก เพื่อส่งเสริมและเพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดการรอคิวผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อนและความพิการตลอดจนการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ จังหวัดชัยนาท จากข้อมูล ปี 2560 - 2562 พบว่าผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองสายตา ร้อยละ 90.51 , 78.01 และ 85.98 ตามลำดับ (สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 75) แต่มีบางอำเภอผลงานคัดกรองยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด ได้รับการวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ จำนวน 408 คน , 281 คน และ 380 คน ตามลำดับ ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 84.07 , 98.22 และ 97.11 ตามลำดับ 

        การคัดกรองแล้วพบผู้สูงอายุสายตาผิดปกติ พบผลงานของหน่วยบริการและโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมีความแตกต่างคือ หน่วยบริการ พบผู้สูงอายุสายตาผิดปกติ จำนวน 362 คน , 455 คน และ 311 คน ตามลำดับ แต่ผลการคัดกรองของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พบผู้สูงอายุสายตาผิดปกติ จำนวน 408 คน , 281 คน และ 380 คน ตามลำดับ 

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองตาต้อกระจกชนิดบอดในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการตรวจ ตลอดจนการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับการคัดกรอง  อย่างถูกต้อง ทั่วถึง และลดระยะเวลารอคอยการรักษา วิธีการอบรมฯ ใช้การบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานคัดกรองตาต้อกระจกโรงพยาบาลชุมชนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 82 คน ได้รับเกียรติจาก พญ.ธีรภา ชาญกูล จักษุแพทย์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมคณะ และนายพิสิฏฐ์ จึงสมเจตไพศาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดสิงห์

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก