ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ยโสธร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโลกติดเชื้อไวรัส Corona 2019

วันที่ลงข่าว: 16/03/20

           วันที่ 13 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายประชาชน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

            ทั้งนี้ เพื่อสกัดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เช่น การให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ระงับหรือเลื่อนการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดเตรียมสถานที่ พื้นที่ สำหรับสังเกตการณ์ ในกรณีที่พบว่า ผู้เดินทาง หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ไม่ปรากฏอาการป่วย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศกลุ่มอาเซียน 11 ประเทศ จะต้องกักตัวเองที่บ้าน ที่พักอาศัย หรือที่ทางราชการ จัดให้เป็นเวลา 14 วัน หากไม่ดำเนินการ ตามมาตรการของรัฐจะต้องได้รับผลทางกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ และยังมีมาตรการที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การดำเนินการป้องกัน การกักตุนและควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น หน้ากากอนามัยและน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือเจลฆ่าเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีการกักตุนสินค้า ทำให้ราคาหน้ากากอนามัยสูงขึ้นหลายเท่าตัว จากราคาปกติ และจัดซื้อได้ยาก การจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ถือได้ว่าเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ ป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสกับโรค ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย แก่จิตอาสาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถขยายผลนำไปประกอบเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิต

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก