ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มอบกายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 14/02/20

          เครือข่ายสุขภาพอำเภอ จังหวัดขอนแก่น มอบกายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

          ที่หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เครือข่ายสุขภาพอำเภอจัดขึ้น เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            นายประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล กล่าวว่า  เครือข่ายสุขภาพอำเภอ ประกอบด้วย โรงพยาบาลพล เทศบาลเมือง เมืองพล กิ่งกาชาดอำเภอพล ชมรมคนพิการอำเภอพล อสม. และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เครือข่ายสุขภาพอำเภอพล มีความห่วงใยต่อสุขภาพผู้พิการ จึงได้ร่วมมือกันจัดหากายอุปกรณ์ เช่น ไม้เท้า อุปกรณ์ช่วยเดิน รถเข็น เป็นต้น เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้นเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับบุคคลปกติมากที่สุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก