ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรม วันนัดพบแรงงาน ในงาน“เทคนิคปริทัศน์”

วันที่ลงข่าว: 12/02/20

        นายภูธราช มณีรันต์ รักษาการในตำแหน่งจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมทางวิชาการ “เทคนิคปริทัศน์” ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่กลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะหางานทำ เช่น ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และกลุ่มบุคคลพิเศษ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ 

        สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการจัดหางาน การแนะแนวชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ และรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น โดยหลักฐานการสมัครงาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว หรือหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบขับขี่ ใบผ่านงาน ในผ่านการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 077 355422 ต่อ 12

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก