ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.สมุทรปราการ จัดงานวันคนพิการสากล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ "การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 สู่การปฏิบัติ"

วันที่ลงข่าว: 11/02/20

         วันที่ 7 ก.พ. 63 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ : การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 สู่การปฏิบัติ" ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานในครั้งนี้

          สำหรับภายในงานมีการเสวนา "สิทธิคนพิการและการส่งเสริมการมีงานทำ" การแสดงความสามารถของคนพิการจากองค์กรต่าง ๆ การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ บริการตัดผมฟรี

          ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสทัดเทียมเหมือนกับคนปรกติทั่วไป ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

          นอกจากนี้ ยังเป็นการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับคนพิการ เพื่อให้สังคมของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทรและเป็นสังคมที่น่าอยู่ รวมทั้งเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก