ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.ดีอีเอส ถก เฟซบุ๊ก อเมริกา แก้ปัญหาเฟคนิวส์

วันที่ลงข่าว: 22/01/20

          รมว.ดีอีเอสผนึกเฟซบุ๊ก พร้อมรุดหน้าแก้ปัญหาดิจิทัล 4 ด้าน ย้ำแก้ปัญหาเฟคนิวส์กำจัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนเฟซบุ๊ก

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของเฟซบุ๊กในที่สหรัฐอเมริกาใน 4 ด้าน คือ 1. ด้าน Privacy เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง privacy ของตนเอง จะทําอย่างไรให้ปลอดภัยในโลกออนไลน์ และ ให้ความรู้ SMEs ในเรื่อง protocol ที่จําเป็น 2. ด้าน DigitalInclusion ที่จะเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาพิการทางการได้ยินพิการทาง ร่างกาย และผู้ที่มีความยากลําบากในการเรียนรู้ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีเป็น ซึ่งหลายโครงการประสบ ความสําเร็จเป็นอย่างสูงและกําลังอยู่ระหว่างการขยายผล และมีแนวคิดในการร่วมกันจัด hackathon เพื่อประดิษฐ์เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ

3. ด้าน Commercial Experience โดยมีแนวทางในการทํางานร่วมกัน เช่น เรื่องการเก็บภาษีจากกดเฟซบุ๊ก สําหรับการซื้อขายโฆษณาในประเทศไทย เรื่องการควบคุมสินค้าปลอมหรือไม่ถูกกฎหมายที่ ขายผ่านช่องทางเฟซบุ๊กและ 4. ด้านเฟคนิวส์ (Fakenews) โดยได้หารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนเฟซบุ๊ก 

          รวมถึงการสร้างขั้นตอนในการทํางานร่วมกันอย่างชัดเจน และtimeline ของกระบวนการแจ้งลบแอ็คเค้าท์ปลอม หรือข้อมูลเท็จได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถอธิบายให้ประชาชนรับทราบได้ ทั้งนี้ การทำ Market Place ของเฟซบุ๊กได้รับแรงบันดาลจากคนไทย เนื่องจากคน ไทยใช้เฟซบุ๊กในการขายของเป็นจํานวนมาก และเป็นชาติที่มีวิธีที่น่าสนใจและแปลกใหม่ในการประยุกต์ใช้โซเชียล มีเดียในการขายของออนไลน์

          นอกจากนี้ยังได้พบกับกลุ่มคนไทยที่ทํางานในเฟซบุ๊กและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Stanford ซึ่งคนไทยเหล่านี้ เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดน่าสนใจ เป็นอีกหนึ่งความหวังของประเทศไทย เพราะนอกจากมีความสามารถแล้ว ยังได้มีโอกาสอยู่ในสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีและเน็คเวิร์คระดับโลก จึงอยากให้กลับมาช่วยประเทศไทย เพราะมีศักยภาพสูงมาก หากได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมและมีโอกาส จะใช้ความสามารถที่มีอยู่สร้างประโยชน์ ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของ ประเทศได้เป็นอย่างมาก

ที่มาของข่าว https://www.dailynews.co.th/it/752844
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก