ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ดัน"ถนนงาน ลานอาชีพ"ราชบุรีสู่ประชาชน

วันที่ลงข่าว: 22/01/20

          เลขานุการรัฐมนตรีฯ ดัน “ถนนงาน ลานอาชีพ” จ.ราชบุรี สู่ประชาชน

          เมื่อวันที่ 21 ม.ค.พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “ถนนงาน ลานอาชีพ” โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน และนางธนพร สุวรรณโณ กล่าวรายงาน ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พบตำแหน่งงานมากกว่า 1,000 อัตรา นายจ้างร่วมสัมภาษณ์งานกว่า 70 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ จำนวนมาก อาทิ การฝึกอาชีพ การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การสาธิตอาชีพอิสระกว่า10 อาชีพ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก

          พล.ท.นันทเดช กล่าวว่า งานถนนงาน ลานอาชีพจัดขึ้นโดยการบูรณาการความร่วมมือของสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี กับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เรือนจำกลางราชบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี หอการค้าจังหวัดราชบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งประชาชนที่ว่างงาน ครอบคลุมถึงกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง ตลอดจนจุดประกายแนวความคิดในการประกอบอาชีพอิสระ

          โดยมีสถานประกอบการทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมรับสมัครงานโดยตรงกว่า 70 บริษัท มีตำแหน่งงานว่าง 272 ตำแหน่ง 1,467 อัตรา เป็นตำแหน่งงานภายในจังหวัดราชบุรี 176 ตำแหน่ง 858 อัตรา และจังหวัดอื่นๆ 105 ตำแหน่ง 609 อัตรา โดยตำแหน่งที่นายจ้างแจ้งความต้องการมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่1. พนักงานฝ่ายผลิต 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3.เจ้าหน้าที่ธุรการ 4.พนักงาน QC และ 5.ช่างสาขาต่างๆ

ด้านนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จังหวัดราชบุรี มียุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม คุณธรรม และชุมชนเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ที่ส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่าให้คนทุกช่วงวัยทั้งกลุ่มคนทั่วไป หรือแรงงานกลุ่มพิเศษ อาทิ แรงงานคนพิการ แรงงานสูงอายุ ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้แรงงานมีพลังและเกิดความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว

          การจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรภาครัฐ นายจ้าง/สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เกิดการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในจังหวัดและประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ.

 

ที่มาของข่าว https://www.dailynews.co.th/politics/753077
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก