ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โครงการขับเคลื่อนและติดตามผล/แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ลงข่าว: 20/01/20

           นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการขับเคลื่อนและติดตามผล/แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563 ที่ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางอัจฉรา สมอุปฮาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เข้ารับการอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และหน่วยงานอื่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 207 คน

           นางอัจฉรา สมอุปฮาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อให้จังหวัดฯ ขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

           กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2560-2564 โดยวิทยากร เป็นอาจารย์จากสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

           นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม สมกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ว่า "คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม" 

          สำหรับการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคนพิการที่โดดเด่น ของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ การจัดทำบัตรประจำตัวให้คนพิการแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 32,049 คน จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริการคนพิการในระดับพื้นที่ อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม ครบทุกตำบล จำนวน 127 แห่ง และจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่โรงพยาบาล 2 แห่ง และศูนย์บริการคนพิการ ได้ดำเนินการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ปีงบประมาณ 2560 - 2563 จำนวน 2,491 หลัง ให้บริการเงินกู้ยืม เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพอิสระสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในวงเงินไม่เกิน 120,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ตั้งแต่ปี 2539 ถึงปัจจุบัน จำนวน 7,427 ราย โดยในปี 2553 ได้รับงบ จำนวน 95 ล้านบาท  สนับสนุนให้มีการจัดจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย ในสถานประกอบการเอกชน จำนวน 20 แห่ง รวมจำนวน 78 คน และ การสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 งบประมาณในการก่อสร้าง 24,480,000 บาท 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก