ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ

วันที่ลงข่าว: 20/01/20

          วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ที่ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพันตำรวจเอก สุคิด เพ็ชรโยธา ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด บริษัทห้างร้าน สถานประกอบการองค์กรภาคเอกชนและ องค์กรคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรม

          นางพรชนก เชิงหอม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ได้เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

          สำหรับวันคนพิการสากลในปี 2562 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ "สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030" ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 ซึ่งให้คำมั่นว่า "เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง" กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ การพัฒนาศักยภาพคนพิการ การคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ และจัดสวัสดิการด้านต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและบุคคลทั่วไป จำนวน 700 คน ชมการออกบูธนิทรรศการ การแสดงผลงานด้านคนพิการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และการแสดงความสามารถของคนพิการ

          ทั้งนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ จับฉลากมอบของขวัญพิเศษแก่คนพิการ จำนวน 5 รางวัล และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เครือข่ายคนพิการ อีกด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก