ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดแพร่ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 15/01/20

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า  ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยการลดการพึ่งพิงระบบสถาบันและสถานสงเคราะห์ เสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครฯ ในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนของตนเองได้ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. จำนวน 300 คนจาก 8 อำเภอ

        กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อคนพิการ ความพิการและการช่วยเหลือคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สิทธิคนพิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการ และการปฏิบัติงาน ตาม 11 ภารกิจ พร้อมการฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ/ดูแลคนพิการในการทำกิจวัตรประจำวันและการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก