ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ลงข่าว: 15/01/20

          วันที่ 14 มกราคม  63 ณ อาคารดลเดช-นฤมล พัฒนรัฐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา นายวีระชาติ นรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย บุคคลออทิส จำนวน 23 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 34 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 40 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 8 คน และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 108 คน ทุนละ 5,000 บาท

          สำหรับเด็กพิเศษที่มารับทุนในครั้งนี้ มาจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา จำนวน 61 คน หน่วยบริการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ในสังกัด จำนวน 25 คน นักเรียนห้องคู่ขนานออทิสติก จำนวน 1คน และนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 21 คน ซึ่งทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครอง นำทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพอื่นตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลต่อไป ตามพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก