ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564

วันที่ลงข่าว: 15/01/20

           วันที่ 14 มกราคม 63 ที่ห้องบงกชรัตน์ 2 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564

           สำหรับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ ทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัด โดยมีความสอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด องค์กรด้านคนพิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประขุมในครั้งนี้ จะทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ที่ผ่านมาว่า มีบางประเด็นใดบ้างที่ยังไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการทบทวนและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขถึงข้อจำกัดในภารกิจงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานตลอดทั้งในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และปัญหาเกี่ยวกับองค์กรด้านคนพิการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมีจำนวนน้อย ส่งผลให้ไม่สามารถเสนอขอรับงบประมาณในการจัดทำโครงการเพื่อให้คนพิการได้รับประโยชน์และเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายได้ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก