ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 15/01/20

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมบทบาทของ อพม. ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคนพิการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ 

          วันที่ 14 มกราคม 2563 ที่โรงแรมพาร์คแอนพลู รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ได้จัดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรมฯ มีนางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ อพม. ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคนพิการ เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคนพิการ การบริการคนพิการของกระทรวงฯ และหน่วยงานอื่น ๆ และเกิดทักษะในการให้บริการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนพิการ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ ครอบครัวคนพิการ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน 

          สำหรับผู้เข้าอบรม ต้องผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร อพม. ที่มีความสนใจด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ตั้งใจ และสมัครใจเข้าอบรม จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 100 คน มีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย และโรงพยาบาลท่าบ่อ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง คนพิการ ความพิการ และการช่วยเหลือ สิทธิคนพิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ของ อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการและการปฏิบัติงานตาม 11  ภารกิจ การค้นหาคนพิการในชุมชน การจดทะเบียนคนพิการ ประสานงานกับคนพิการ/ครอบครัว/เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการ การจัดทำแผนบุคคล การฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ การส่งเสริมการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมให้คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการ ประสานส่งต่อเพื่อให้เด็กพิการได้เตรียมความพร้อมเข้าระบบโรงเรียน การกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชน การฝึกทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ การพิทักษ์สิทธิคนพิการในชุมชน ฝึกปฏิบัติช่วยเหลือคนพิการ 5 ฐาน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก