ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดอบรม อพม.สตูล ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที่ 1 หวังให้สามารถช่วยเหลือและเข้าใจผู้พิการในพื้นที่ของตนเองได้

วันที่ลงข่าว: 15/01/20

          วันที่  14 มกราคม 63 ที่โรงแรมสินเกียรติบุรี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที่ 1 โดยมีนายสาววัชรี ศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล (อพม.สตูล) กว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการ

          รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า เพื่อเป็นการให้ความสำคัญและความเสมอภาคแก่คนพิการ รวมถึงการการขับเคลื่อนคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการตามฎหมาย ผ่านผู้ดูแล โดยให้คนในชุมชนอย่าง อพม. เป็นกลุ่มที่จะช่วยให้คนพิการเข้าถึงข้อมูล สิทธิ์และสวัสดิการที่พึงได้ รวมทั้ง อพม. สามารถปฏิบัติและเข้าใจในความพิการแต่ละประเภทได้ นำไปสู่การช่วยเหลืออย่างถูกวิธีตามที่กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดช่องทางให้การดูแลช่วยเหลือในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนเองได้

          โดยกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 มี อพม. จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล ควนโดน ท่าแพ และควนกาหลง เข้าร่วม โดยมีการบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สิทธิของคนพิการ และบทบาทของศูนย์บริการคนพิการกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมฐานฝึกปฏิบัติช่วยเหลือคนพิการ อาทิ คนพิการการได้ยิน , คนพิการทางตา , คนพิการทางกาย โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก