ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดหนองคาย จัดโครงการจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที่ 1

วันที่ลงข่าว: 14/01/20

           วันที่ 13 มกราคม 2563 ที่โรงแรมพาร์คแอนพลู รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าอบรมต้องผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีความสนใจด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความตั้งใจ และสมัครใจเข้าอบรม จำนวน 300 คน ซึ่งจะจัดอบรมจำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 100 คนรวมทั้งสิ้น 300 คน

            นางดุจฤดี สมบัตินั้นท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคนพิการ และเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคนพิการ การบริการคนพิการของกระทรวง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ เกิดทักษะในการให้บริการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนพิการ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ ครอบครัวคนพิการ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดี

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก