ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลเมืองชุมพรทุ่มงบเกือบ 8 ล้าน ผุดศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ-คนพิการ

วันที่ลงข่าว: 13/01/20

          ชุมพร - เทศบาลเมืองชุมพรทุ่มงบเกือบ 8 ล้าน เปิดอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ ระบุในพื้นที่มีมากกว่า 6 พันคน

          วันที่ 12 ม.ค.63  นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วยนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ร่วมกันเปิดอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลเมืองชุมพร ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านศาลาขาว ถนนปรมินทรมรรคา ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจและสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

          การดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ฯ ประกอบด้วย การคัดกรองและตรวจสุขภาพ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนไทย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการ บริการ DayCare หรือบริการดูแลผู้สูงอายุแบบเช้ามา เย็นกลับ การตรวจเยี่ยมและให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน นอกจากนี้ ยังใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ หรือ Care Giver ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงที่บ้านและในชุมชน

          นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปิดเผยว่า ในเขตรับผิดชอบมีประชากร 33,638 ราย ผู้สูงอายุ จำนวน 5,839 ราย ผู้พิการ จำนวน 303 ราย ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อีกจำนวน 89 ราย จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่จะดูและส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ต้องให้ความสำคัญต่อการดูแลและสนับสนุนส่งเสริมทำให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถดูแลตนเองได้มากที่สุด เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดภาวะพึ่งพิงให้น้อยที่สุด ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว  จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้น เช่น จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ 4 มีนักเรียน จำนวน 200 คน จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพร จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและการออมต่างๆ เป็นต้น

          นายศรีชัย กล่าวต่อว่า ปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการขึ้นมีเป้าหมายให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด เกิดภาวะพึ่งพิงให้น้อยที่สุด โดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ที่ได้เล็งเห็นในความตั้งใจจริงในการทำงานจึงได้บริจาคที่ดิน จำนวน 2 ไร่เศษเพื่อสร้างอาคาร บริจาคที่ดินทำถนนทางเข้าศูนย์ฯ และใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองชุมพร อีกจำนวน 7,955,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดสร้างอาคาร จึงเกิดเป็นอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลเมืองชุมพรแห่งนี้ขึ้นมาในวันนี้

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/south/detail/9630000003438
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก