ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพังงา จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 01/01/20

          วันที่ 27 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562 ณ หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมีผู้พิการ ครอบครัว องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า 1,000 คน เข้าร่วม

          ตามมติขององค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสแสดงศักยภาพให้สังคมรับรู้ ก่อเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้ยอมรับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางสังคม โดยปีนี้มีประเด็นหลัก คือ "สร้างการมีส่วนร่วม เสริมการเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573"

          จังหวัดพังงา โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา พร้อมบูรณาการร่วมกับระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 62 ขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ การพัฒนาศักยภาพคนพิการ การคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิ และจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม

         กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบของที่ระลึกแก่คนพิการ การมอบช่อดอกไม้ให้กับคนพิการต้นแบบจังหวัดพังงา ระดับประเทศ การมอบเกียรติบัตรให้กับคนพิการดีเด่นระดับจังหวัด มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ มอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จับฉลากของขวัญของรางวัลให้แก่คนพิการ การจัดนิทรรศการภายใต้บูรณาการงานด้านคนพิการจากหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก