ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สว. ลงพื้นที่รับฟังเสียงประชาชนพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ

วันที่ลงข่าว: 18/10/19

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นวันที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายต่อไป

            วันที่ 17 ต.ค. 62 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส หัวหน้าคณะเดินทาง นำคณะสมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ พบปะกับชาวอำเภอเมืองชัยภูมิ ที่วัดดาวเรือง บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมือง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้านตำบลต่างๆ ให้การต้อนรับ 

            สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นเวทีร่วมกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคมและระดับประเทศ ให้พัฒนาอย่างสอดคล้องและเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โอกาสนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนรับฟังและสะท้อนความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายด้วย

            โอกาสนี้ จังหวัดชัยภูมิยังได้นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ป่าโล่ใหญ่ ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูให้ทรัพยากรฟื้นกลับมาและจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของอุทยานแห่งชาติตาดโตนในลำดับต่อไป โดยได้ดำเนินการตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้อุทยานแห่งชาติตาดโตน ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบประชารัฐ ประชาอาสา และจิตอาสา ด้วยการปลูกพันธุ์ไม้ที่มีดอกหลากหลายสีสันในธรรมชาติซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกดอกตลอดทั้งปี รวมทั้งสร้างความชุ่มชื้นของป่าด้วยการสร้างฝายมีชีวิต กว่าร้อยฝาย เนื่องจากป่าโลใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำสาขาย่อยสายสำคัญของจังหวัดชัยภูมิหลายสาย ได้แก่ ลำห้วยยาง ลำห้วยป๋องแป๋ง ลำห้วยชีลอง เป็นต้น

            จุดสุดท้ายที่จังหวัดชัยภูมิได้นำคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่คือศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง บอกเล่า ก้าวตาม บ้านเสี่ยวน้อย ตำบลบ้สนเล่า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่นาของนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สร้างศูนย์นี้ขึ้นไว้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของคนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่สนใจ เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีแนวทางที่จะผลักดันเรื่องของศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการบริหารจัดการพื้นที่แบบผสมผสานและการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การใช้กังหันสูบน้ำ เป็นต้น 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก