ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วันคนพิการสากล นครนายก

วันที่ลงข่าว: 23/12/19

         วันที่ 23 ธ.ค.62 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 โดยประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสระแก้ว พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่คนพิการต้นแบบ และ หน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการ นิทรรศการ ผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีผู้แทนคนพิการครอบครัวผู้ดูแลคนพิการองค์กรด้านคนพิการอาสาสมัครสถาบันการศึกษาเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

         นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการจังหวัดให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ โดยยึดหลักการในการขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้เป็นคนพิการ อิสระทางความคิดและมีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสามารถดำรงได้อย่างอิสระ ปัจจุบันจังหวัดนครนายกมีคนพิการได้รับการออกบัตรประจำตัว ซึ่งจังหวัดนครนายกให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเข้าถึงและประโยชน์ที่ได้จากข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ การพัฒนาศักยภาพคนพิการ การคุ้มครองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการด้านต่างๆ เสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก