ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 23/12/19

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 โดยเปิดเวทีให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถ ในการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 โดยเปิดเวทีให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถ ในการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทางที่เน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้พิการ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 ซึ่งให้คำมั่นว่า "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

            วันที่ 23 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 โดยมี นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้พิการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

            จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป ตามที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองมาตลอด ตามแนวทางการจัดงาน และหัวข้อการจัดงาน โดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) คือ "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ : การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 สู่การปฏิบัติการ" ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) ซึ่งให้คำมั่นว่า "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"     

            กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงของเด็กพิการ การแสดงวงดนตรีของคนพิการ การเสวนา ชมฉายวิดีทัศน์ "การกล่าวปราศรัยเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 โดยนายกรัฐมนตรี" ชม VTR "คนพิการกู้ยืมเงินที่มีการพัฒนาอาชีพ และสามารถต่อยอดอาชีพ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน" การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ การมอบเก้าอี้สุขาให้แก่ผู้พิการ กิจกรรมมอบรางวัลผู้เข้าร่วมงานที่แต่งกายสวยงาม การประกวดร้องเพลง กิจกรรมให้ความรู้จากซุ้มกิจกรรม นิทรรศการ และบริการจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งยังมีการแสดงผลงานขององค์กรคนพิการจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก