ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มอบบ้านธารน้ำใจแก่ราษฎรผู้ยากไร้ หลังที่ 31

วันที่ลงข่าว: 15/10/19

        นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านธารน้ำใจให้แก่ครอบครัวนายศิริมงคล เฉลิมรัมย์ ราษฎรยากไร้ บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะสงฆ์ กิ่งกาชาดอำเภอกาบเชิง ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีมอบบ้าน มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

        นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง กล่าวถึงที่มาของ "โครงการปั่นเยี่ยมยามถามไถ่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ" โดยร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสาฯ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ออกเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่แล้วจะได้หาแนวทางการช่วยเหลือ เติมส่วนที่ขาด หากเกินขีดความสามารถ จะขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นการลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมในการดูแลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในทุกๆเรื่อง รวมทั้งการสร้างบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ ซึ่งในรายของนายศิริมงคล เฉลิมรัมย์ พบว่า ผู้พิการรายนี้ เป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยา มีบุตร 1 คน ไปรับจ้างต่างจังหวัด ไม่มีที่ดินทำกิน มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากและเดือดร้อนอย่างมาก แต่ด้วยที่เป็นคนมีความอดทน ขยัน และไม่ย่อท้อ ทางอำเภอกาบเชิง อบต.ตะเคียนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรสร้างบ้านหลังใหม่ให้จำนวน 1 หลัง 

        อำเภอกาบเชิง ทำการซ่อมแซมบ้านและสร้างบ้านธารน้ำใจมอบให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยหลังนี้เป็นหลังที่ 31 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน ในการบริจาคเงินและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน โดยใช้แรงงานการก่อสร้างจากผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งชาวบ้านและจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก