ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ และผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 11/10/19

          จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาระบบบริการ และศักยภาพการฟื้นฟูผู้พิการ และผู้สูงอายุ ณ หอประชุมโรงเรียนบัวโคก ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง, องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง และเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

         นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ได้รับบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องในหน่วยบริการและชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้แก่ อสม., ผู้ดูแลผู้พิการ, ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน ในการพัฒนารูปแบบการบริการในการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและผู้สูงอายุร่วมกันในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

         สำหรับภายในงานมีการบรรยายเรื่องการเข้าถึงสิทธิตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ร.บ.คนพิการ ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาธิตการจัดท่านอน ท่านั่ง การบริหารข้อต่อ และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อ การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายด้วยรอก และการใช้อุปกรณ์เคลื่อนไหว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก