ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครปฐม จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เพื่อให้ความสำคัญและส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

วันที่ลงข่าว: 18/12/19

            วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไปประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล เป็นประจำทุกปีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับในปี 2562 ได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) คือ "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ : การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 

            ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030) ซึ่งให้คำมั่นว่า "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" และตระหนักว่าความพิการเป็นประเด็นร่วมในเป้าหมายการดำเนินงานตามวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 มีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้แก่คนพิการดีเด่น การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน การมอบเกียรติบัตรหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการที่สนับสนุนการจัดงานฯ การเสวานาในหัวข้อ "การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของคนพิการ" การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาคม ชมรม กลุ่มคนพิการ การแสดงของคนพิการ การรับสมัครงานคนพิการ การมอบของขวัญของรางวัล โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีเกียรติ รวม 900 คน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก