ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พังงาประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ลงข่าว: 11/10/19

          วันที่ 10 ต.ค.62 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหวัดพังงา อ.เมืองพังงา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมทั้งพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และเพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดพังงา ได้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการปรับเป็นแผนพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีจำนวนนักเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มีจำนวน 188 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก