ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ลงข่าว: 10/10/19

         ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สืบเนื่องมาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

        สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ ทรงประทานทุนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2562 นี้ ทรงประทานทุนจำนวน 105 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 บาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ปกครอง เด็กพิการที่ได้รับประทานทุนอย่างหาที่สุดมิได้ 

        นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี ได้กล่าวพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ความว่า " ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานของท่านควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่งเด็กพิการจะมีศักยภาพ ขอให้กำลังใจทุกท่านมีความอดทน มุ่งมั่น ในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข "

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก