ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกแก้วกัลยา ซึ่งทำขึ้นโดยผู้พิการ เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง

วันที่ลงข่าว: 10/10/19

            นางอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการป้องกันความพิการ การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีโอกาสแสดงความสามารถด้านต่างๆ มีการประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562 ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ดอกแก้วกัลยา" ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

            สำหรับดอกแก้วกัลยา ที่นำมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ดอกแก้วกัลยา เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ และทรงพระราชทานลิขสิทธิ์ของดอกแก้วกัลยาให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ.2547 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับสนองพระกรุณาธิคุณ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาให้กับคนพิการทั่วประเทศ เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดอกแก้วกัลยาให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา สามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. เลขที่ 100/41-42 ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์และโทรสาร 0-2241-2841 และ 0-2241-5125

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก