ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาชาดกำแพงเพชร มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ "บนกาชาดสร้างสุข" ประจำปี 2562 (หลังที่ 2)

วันที่ลงข่าว: 08/10/19

        นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ "บนกาชาดสร้างสุข" ประจำปี 2562 (หลังที่ 2) ที่ บ้าน น.ส.ประนอม หลวงถนนเจริญเลขที่ 5 หมู่ที่ 8 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยเหล่าชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ปฏิบัติงานตามพันธกิจ คือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย,ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารและเพื่อปฏิบัติเป็นไปตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดในการสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เหล่ากาชาด จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดทำโครงการ "บ้านกาชาดสร้างสุข" ประจำปี 2562 การจัดทำโครงการในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 240,000 บาท ให้อำเภอเมืองกำแพงเพชรดำเนินการจัดสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ประสบความทุกข์ยากและผ่านการประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 1 หลังเป็นเงิน 120,000 บาท จัดซ่อมแซมบ้านจำนวน 4 หลังๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ยาก มีรายได้น้อยประพฤติดีให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร มีขวัญและกำลังใจ และตั้งใจทำความดี 

        อำเภอเมืองกำแพงเพชร คัดเลือกครอบครัว น.ส.ประนอม หลวงถนนเจริญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีร่ายได้น้อยมีบุคคลอาศัยอยู่ในครอบครัว จำนวน 9 คน คือ 1.นางสาวประนอม หลวงถนนเจริญ 2.นายชิด เพ็งหมู อาย 58 ปี (สามี) 3.นายปราณี หลวงถนเจริญอายุ 44 ปี (น้องชาย) เป็นผู้พิการ 4.นางสาวสมคิด เพ็งหมู อายุ 32 ปี (บุตร) 5.นางสาวสมใจ เพ็งหมู่อายุ 15 ปี (หลาน) 6.เด็กชายสมนึก เพ็งหมู่อายุ 11 ปี(หลาน) เป็นผู้พิการ 7.เด็กชายสมหวัง เพ็งหมู อายุ 7 ปี (หลาน) 8.เด็กชายศักดา วัดสุข อายุ 19 ปี (หลาน) 9.นายอภิชาติ ปีละพัน อาย 35 ปี (ลูกเขย) 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก