ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุโขทัย มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 13/12/19

         นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในครั้งนี้ เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำเงินดังกล่าวไปเริ่มต้นประกอบอาชีพ หรือนำไปขยายกิจการที่ดำเนินอยู่แล้ว รายละไม่เกิน 120,000 บาท โดยกำหนดระยะเวลาชำระคืนเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 5 ปี และไม่คิดอัตราดอกเบี้ย 

        โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยอนุมัติให้การกูยืมในครั้งนี้จำนวน 131 ราย วงเงิน 7,050,000 บาท ด้วยกัน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก